o fundacji

Fundacja Autika jest organizacją pozarządową, powstałą 29 grudnia 2011 r. z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jej  misją jest niesienie wszelkiej pomocy:

 • osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom,
 • dzieciom i dorosłym osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi i ich rodzinom oraz wypracowywanie rozwiązań, które mają na celu polepszenie jakości życia tych osób poprzez szeroko rozumianą rehabilitację i działania wspierające skierowane na niwelowanie barier społecznych wynikających z niepełnosprawności,
 • dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.

Ważną częścią naszych działań jest budowanie świadomości społecznej w zakresie postrzegania, rozumienia oraz akceptacji osób z autyzmem.

Postawiliśmy sobie cele, które w miarę rozwoju fundacji będziemy coraz prężniej realizować, takie jak:

 • pomoc w diagnostyce dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rehabilitacja i terapia,
 • budowanie i umacnianie więzi rodzinnych i społecznych – pomoc rodzinom dotkniętych autyzmem, zagrożonym wykluczeniem społecznym, patologicznym.
 • tworzenie miejsc i placówek świadczących pomoc w formie zajęć terapeutycznych i aktywizujących,
 • poradnictwo,
 • reprezentowanie interesów osób z autyzmem,
 • wdrażanie do pracy osób dorosłych ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi.

Powstanie Fundacji jest odpowiedzią na ogromne potrzeby regionu w zakresie wsparcia rodzin zmagających się z problemami autyzmu.

Swoje działania kierujemy głównie do mieszkańców powiatu jeleniogórskiego.

Poszukujemy osób potrzebujących pomocy (podopiecznych), chętnych do aktywnej współpracy jak i innych podmiotów, których cele są zbieżne z naszymi działaniami.

Czekamy także na wolontariuszy, których praca na rzecz fundacji polegałaby w głównej mierze na pomocy w obsłudze projektów fundacyjnych z zakresu rehabilitacji i imprez dla dzieci oraz organizacji szkoleń dla rodziców, terapeutów i nauczycieli. Szczegóły w zakładce „Praca w Fundacji”.

Chcąc realizować nasze cele bardzo liczymy na współpracę instytucji samorządowych i rządowych.

 

Zarząd Fundacji:

 

Dorota Przybylska

 • prezes

 

Karolina Janiszak

 • wiceprezes

 

Magdalena Sułkowska

 • członek zarządu, rzecznik prasowy

 

Agnieszka Pióro

 • członek zarządu

 

Beata Lepka

 • członek zarządu

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Strzelczyk

Urszula Patronik

 

Statut Fundacji AUTIKA