3S8A7577

Mam diagnozę, co mam robić?

Kiedy otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy lub zespół Aspergera, wydaną przez zespół diagnostyczny, możesz podjąć następujące kroki:

1. Możesz zgłosić się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

W celu skorzystania z wielu uprawnień dla osób niepełnosprawnych z autyzmem niezbędne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, wydawane przez komisję Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie wydawane jest na wniosek, który można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony internetowej. Wniosek może złożyć osoba uprawniona lub opiekun prawny. Orzeczenie jest wydawane na podstawie dokumentów, których spis znajduje się we wniosku. Posiadanie orzeczenia uprawnia m.in. do :

 • korzystania z dofinansowań ze źródeł Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych ;
 • korzystania ze zniżek w środkach komunikacji;
 • korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych (czytaj niżej);
 • możliwości uzyskania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych itp.*

Pamiętaj, że posiadane orzeczenie o niepełnosprawności nie upoważnia do korzystania z systemu wspomagania w placówkach oświatowych. Jeżeli chcesz aby Twoje dziecko było objęte systemem wspomagania w przedszkolu i szkole, musi posiadać inne orzeczenie, wydawane specjalnie w tym celu przez najbliższą miejscu zamieszkania Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną!

2. Możesz zgłosić się do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Zespoły orzekające powoływane przez dyrektora Poradni wydają orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach, szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 • o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności/nieprawidłowości rozwojowych do podjęcia nauki w szkole. (przedszkola, przedszkola integracyjne i specjalne)

3. Jeżeli Twoje dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to:

Masz podstawę do ubiegania się o miejsce w placówkach integracyjnych przedszkolnych i szkolnych, gdzie prowadzone są oddziały dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomagania oraz kształcenia specjalnego.*

Jeśli dziecko już jest przedszkolakiem złóż podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania do dyrektora poradni, która ją wydała lub do dyrektora przedszkola (najczęściej zajęcia realizowane są na terenie przedszkola integracyjnego).

W przypadku dzieci szkolnych, najczęściej uczęszczają do oddziałów integracyjnych publicznych szkół podstawowych (wysoko funkcjonujące dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera)*

Kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych , jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

 • 18 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;
 • 21 roku życia – w przypadku gimnazjum;
 • 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

4. Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje stałej obecności asystenta w środowisku domowym możesz skorzystać z usług opiekuńczych lub/i specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym celu zgłoś się do:

Ośrodka Pomocy Społecznej, który po przeprowadzonym postępowaniu  przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także określa ich odpłatność wydając indywidualną decyzję administracyjną. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Z odpłatności są zwolnione osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jt.Dz.U. Nr 115, poz.728 z późn. zm.). Odpłatność za godzinę usług wzrasta w zależności od wysokości dochodu.

Źródło: Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu / Autika*

Tags: No tags

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane